FN's Verdensmål

Hvordan arbejder I som virksomhed med FNs Verdensmål?

Renable er født med FNs verdensmål som en integreret del af idégrundlaget. Vi er opmærksomme på at udgangspunktet for mange af FNs Verdensmål har til sigte at forbedre forholdene for de mennesker på jorden som har de absolut dårligste forhold. Dette betyder dog ikke at vi, med udgangspunkt i danske og europæiske forhold, ikke kan arbejde målrettet ifht. de verdensmål, der er relevante for os.

MÅL 5 LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Vi har ingen og tolererer ingen forskelsbehandling på baggrund af køn (og heller ikke på baggrund af andre faktorer, såsom etnicitet, race, religion, seksuel præference). Vi arbejder ud fra devisen om, at diversitet er en styrke, og søger aktivt at inddrage flest muligt forskellige syn og udgangspunkter. Det interne fokus er på, at ansatte i Renable bliver ansat og bedømt udelukkende på kvalifikationer ifht. den givne jobbeskrivelse. Som virksomhed vil vi promovere et arbejdsmiljø, hvor alle ansatte føler sig trygge og godt tilpas ved at komme på arbejde og gå hjem igen. I arbejdet med hele værdikæden er der ligeledes en præference for virksomheder, der aktivt arbejder med ligestilling, i overensstemmelse med vore egne politikker.

MÅL 8 ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Skibsophug finder hyppigt sted under kritisable forhold. Vores proces sigter bevidst mod at sende ophugnings- og det videre genbrugsarbejde derhen, hvor det gøres under de bedst mulige forhold, under anvendelse af højest mulige transparens, for kun således kan kritisable forhold reduceres signifikant og i sidste ende helt undgås. Vi fokuserer primært på EU-flagede skibe og dermed anvendelse af EU-godkendte faciliteter. Vi vil sikre os at både interne jobs og eksterne jobs ifbm. vores virke på alle måder er anstændige. Derved skabes gode arbejdspladser, der desuden er med til at skabe økonomisk vækst, både ved at beholde ophugnings- og genbrugsarbejde lokalt og ved de deraf afledte effekter i lokalsamfundene. Ved hjælp af AI og track & trace vil der være et teknologisk gennembrud og sikre højere produktivitet. 

MÅL 9 INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Her er særligt delmålet om at udvikle en bæredygtig industri relevant. Vores processer vil bidrage til meget signifikant at reducere udledninger fra ophugning og genbrug af materialer fra skibe, samtidigt med, at processen gøres billigere, mere transparent, mere målbar og mere forsyningssikker. Et af formålene med Renable er at give den maritime industri muligheden for at ændre opfattelsen af skibsophug fra negativ til positiv. Dette skal ske ved at investere i innovation og skabe en bæredygtig industri, hvor der udelukkende bliver anvendt bæredygtige løsninger i de forskellige led. Derudover er vores kommercielle og digitale tilgang til processen yderst innovativ, og vi vil opretholde et meget højt indhold af både teknisk og kommerciel innovation  i hele vores virke. 

MÅL 12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Sammen med Mål 13 (Klimaindsats) er dette det mest relevante verdensmål for os. Når skibe er udtjente skal de i videst muligt omfang benyttes i den cirkulære økonomi. Renables fokus er på cirkulær økonomi og dermed en optimering af genbrug af materialer og en reduktion af affald, og dermed beskyttelse af vores fælles naturressourcer. Vores proces vil bidrage til signifikant at øge genbruget af de materialer, der indgår i skibe, så verden kan løfte den samlede genbrugsprocent på alle materialer fra de nuværende 10%. Det endelige mål er, at alle materialer, som ikke direkte konsumeres i processen, kan og skal genbruges. 

MÅL 13 KLIMAINDSATS

Skibsophug og -genbrug er i dag aktiviteter, som udleder meget signifikante mængder af drivhusgasser. Renables holistiske, AI-optimerede, track & trace processer, koblet med stærkt fokus på benyttelse af de lavest muligt udledende teknologier, vil reducere udledningen af drivhusgasser fra disse aktiviteter signifikant. Vi tilstræber indledningsvist at nedbringe udledningen med 35% i forhold til dagens standard, med et endeligt mål om at nedbringe udledningen med 90+%, når stålværkerne får konverteret deres drift til brint. Ved anvendelse af innovative kommercielle modeller vil hele værdikæden blive incentiveret til at reducere udledning af drivhusgasser.